صدور حکم ١٦ سال و هفت ماه حبس برای سە شهروند بە اتهام بە آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی

اواسط دی ماه سال گذشتە چهار جوان اهل بانە بە بنام های آرمان حسین زادە٢٠ سالە، بهمن رحیمی ١٩ سالە، میلاد حسینی ١٩ سالە و سینا عبداللهی ١٧ بە اتهام بە آتش کشیدن بنرهای قاسم سلیمانی در سطح شهر بازداشت شدەاند کە دو نفر از آنها هم اکنون در زندان هستند.

بر طبق گزارش رسیدە بە هەنگاو، این چهار شهروند اواخر فروردین ماه امسال از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام بە آتش کشیدن بنرهای قاسم سلیمانی و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران محاکمە شدەاند.

بر طبق حکم صادرە از سوی دادگاه انقلاب سقز، آرمان حسین زادە بە ٦ سال و ٧ ماه حبس، میلاد حسینی بە ٦ سال و ٦ ماه حبس، بهمن رحیمی بە ٣ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدە و حکم سینا عبداللهی کە ١٧ سالە می باشد تاکنون ابلاغ نشدە است.

خبرنگار هەنگاو در اینبارە اعلام کرد کە بهمن رحیمی و میلاد حسینی هم اکنون در زندان هستند و آرمان حسین زادە و سینا عبداللهی با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدەاند.