صحنه صیغه در سریال آقازاده، ترویج فساد و هجمه فرهنگی است

در این سریال متعلق به موسسه موج وابسته به سپاه، یک فاحشه در مسیر یک بچه حزب اللهی قرار داده میشود تا خود را بصورت یک دختر مذهبی نشان دهد. در یک صحنه دختر، پسر را در خانه گیر میاورد و صیغه متعه را میخواند و پسر میگوید قبلت تزوجی. یعنی به همین سادگی یک مراسم عقد را بجا میاورند که این کار فساد، مغایر اسلام و فرهنگ ایرانی و کوچک کردن ازدواج است.

https://www.youtube.com/watch?v=MFkk1GVN4Cs