صبح امروز ،پرستاران و پرسنل بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در اعتراض به پرداخت نداشتن مزایای خود اعتصاب کردند.

صبح امروز ،پرستاران و پرسنل بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در اعتراض به پرداخت نداشتن مزایای خود اعتصاب کردند.

به گزارش تابناک ایلام ،پرسنل بیمارستان امام ایلام در تجمع اعتراضی در محوطه بیمارستان امام وعدم حضور در محل کار خود ،برای ساعاتی کار خدمات رسانی به بیماران را مختل نمودند.

تجمع کنندگان مدعی اند که بیمارستان محل خدمتشان ،از اردیبهشت ماه سال جاری از پرداخت اضافه کار و همچنین از آبان ماه سال گذشته از پرداخت حق مسکن ودیگر مزایای تعلق گرفته استنکاف ورزیده است .آنان معتقدند اهمال مسئولین در پرداخت مطالبات و مزایای قانونی در کنار افزایش هزینه های روزمره زندگی ،مشکلاتی رابه آنان وخانواده هایشان تحمیل کرده است.

خبرنگار ما در تماس با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام موضوع را پیگیری نمود . آنان نیز اعتقاد دارند که عدم پرداخت مطالبات بیمارستان از سوی شرکتهای بیمه ای (خدمات درمانی ،سلامت ،تامین اجتماعی ) باعث شده تا بیمارستان از نظر مالی با مشکلاتی مواجهه ونتواند مزایای پرسنل خود را به موقع پرداخت نماید.