شکنجه کردن یک زندانی به دلیل کتک کاری با یک شکنجه گر

شکنجه کردن یک زندانی به دلیل کتک کاری با یک شکنجه گر

زندانیان بند ۷ زندان مرکزی زاهدان که توسط یک شکنجه گر خشن وقصی القلب مورد ضرب و شتم ، فحاشی و اذیت و آزار قرار گرفته بودند به دفاع از خویش برخواستند و این افسر نگهبان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

روز یکشنبه 1 مرداد، افسر نگهبان به نام «کوچکی» تحت عنوان بازرسی وارد بند ۷ زندان مرکزی زاهدان شد و اقدام به ضرب و شتم، فحاشی و اذیت و آزار زندانیان نمود. تعدادی از زندانیان نسبت به رفتارهای این فرد اعتراض نمودند ولی با برخوردهای وحشیانه این پاسدار مواجه شدند و در نتیجه تبدیل به یک درگیری بین زندانیان و افسر نگهبان گردید. زندانیان که از رفتارهای او به شدت مورد آزار واقع شده بودند او را برای مدتی زیر ضرب خود قرار دادند و در نهایت وی مجبور به فرار از این بند شد.

متعاقبا این شکنجه گر همراه با تعدادی از ماموران زندان وارد بند ۷ شد و خواهان مصالحه با زندانیان بود، به شرط اینکه ۳ زندانی به نام های نعمت الله یادگاری ، مهدی و شهرکی به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شوند . این ۳ زندانی با این تصمیم موافقت نمودند و از بند ۷ به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل شدند. ۲ زندانی به نام های مهدی و شهرکی به سلول انفرادی منتقل شدند اما نعمت الله یادگاری به محل افسر نگهبانی زندان برده شد و در آنجا ابتدا وی را عریان نمودند و پس از بستن دستها و پاهای وی، با کابل و باطوم توسط پاسدار کوچکی برای مدتی طولانی مورد شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی قرار گرفت. این شکنجه ها آنقدر ادامه یافت تا این زندانی بیهوش گردید و با تنی خون آلود و کبود به سلول انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.