شکنجه‌ی وحشيانه‌ی سازمان تروریستی مجاهدين خلق

این عکس متعلق به عباس عفت‌روش که به شغل کفاشی مشغول بود، می‌باشد. این جنایت در سال ۱۳۶۱ اتفاق افتاد.

هر گروهی که دم ار حکومت اسلامی بزند در نهایت جنایات اسلام را تکرار خواهد کرد

منبع: کتاب سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، فصل سوم (عملیات مهندسی)