شواهد نشان می‌دهد علی خامنه‌ای از واکسن استفاده کرده است

گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار :علی خامنه‌ای از واکسن استفاده کرده است