شهرام معینی

⚫️ شهرام معینی، ۴۴ ساله، متاهل و پدر دو دختر، اهل منجیل که در کرج شاغل و ساکن بود و روز شنبه ۲۵ آبان در جریان اعتراضات با تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی شهید شد و در منجیل به خاک سپرده شد.

?روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن?

@IranGhyam