شناسایی یکی دیگر از بازجوهای خبرنگار

شناسایی یکی دیگر از بازجوهای خبرنگار

کیوان رنجبر یکی از بازجوها و مزدوران اطلاعات سنندج می‌باشد کە در اعتراضات اخیر کاوە ویسانی و ارشاد رحمانی را زیر شکنجە به شهادت رساند.

این مزدور خانوادە شهید ارشاد رحمانی را در یک مستند مجبور بە اعتراف کرد اما خانوادە کاوە ویسانی تن به این کار ندادند.

این بازجوی خبرنگار، تاکنون دەها جوان سنندجی را در حین بازجویی شکنجە کردە است.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید