شناسایی یکی دیگر از بازجوهای خبرنگار

شناسایی یکی دیگر از بازجوهای خبرنگار

کیوان رنجبر یکی از بازجوها و مزدوران اطلاعات سنندج می‌باشد کە در اعتراضات اخیر کاوە ویسانی و ارشاد رحمانی را زیر شکنجە به شهادت رساند.

این مزدور خانوادە شهید ارشاد رحمانی را در یک مستند مجبور بە اعتراف کرد اما خانوادە کاوە ویسانی تن به این کار ندادند.

این بازجوی خبرنگار، تاکنون دەها جوان سنندجی را در حین بازجویی شکنجە کردە است.