شما واقعا نماینده ملت در مجلس هستید که خواهان قتل عام و اعدام جوانان دربند شده اید؟

227 نفر از بیشرف ترین عمال رژیم که معلوم نیست با چه پاچه ورمالیدگی و این و آن دیدن وسبیل چرب کردن آنها، خودشان را وارد طویله ای به نام “مجلس شورای اسلامی” کرده اند، حالا که مردم خواهان نظامی مردمی و ملی و آزاد ومطابق حقوق بشرهستند، این بیشرم های بیشرف اعلام کرده اند که با این دسته از ملت که اکثریت مردم ایران را تشکیل میدهند، بهایت شدت عمل بخرج داده شده و حتا عده ای از آنان را این رژیم آدم کش جانی اعدام کنند. خطاب به آنان نوشتم:
به فکر فردای خود هم باشید. این کسانی که اکنون در زندانهای این رژیم دشمن بشریت زیر شکنجه قرار دارند وآنها را تهدید به اعدام کرده اند و شما هم بالاترین مجازات را برای آنها خواستارشده اید، انصافا چه گناهی دارند؟ مگر در قانون اساسی نیامده که تظاهرات بدون سلاح آزاد است؟ آیا در قانون اساسی آمده است که اگر مردم ایران به خیابان ها آمده و خواستار تغییر حکومت و شدند، آنها را به گلوله به بندید؟ مگرخود شما و آن رهبران دروغگو، خدعه گر، بیشرم وتشنه قدرت با رفراندم این حکومتی را که هیچ کس ازمحتوای آن خبرنداشت به ما حقنه نکردید؟

حالا میلیونها نفر که قطعا بیشتر از طرفداران اندک شما هستند آشکارا اعلام میکنند که ما خواهان این رژیم نیستیم، با رفراندم یا با انتخابات نظر ما را بپرسید واگر رای آوردیم نوع این رژیم را دلمان میخواهد تغییر دهیم. آیا پاسخ چنین درخواستی کشت و کشتار است؟
آنوقت شما که عده ای نوکر خامنه ای و این رژیم هستید وهمه میدانند که هیچ یک از شما، نماینده واقعی ملت ایران نیستید با این چاپلوسی ها و خایه مالی ها خواستار اعدام آنها هستید؟ تف به ناموس شما، تف به گور پدر و مادر شما بیشرم های بیشرف.