شكنجه متهمان با صدور حكم 306ضربه شلاق

به نقل از سايت ركنا،  5 متهم  به سرقت با حکم  قاضي، در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ، در مجموع به ۲۳ سال زندان و ۳۰۶ ضربه شلاق و برگرداندن اموال، محکوم شدند.

حکم شلاق ، حكمي است كه بطور واضح  نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است. حكم شلاق به منزله شكنجه متهم است.

لازم به ذكر است كه متهمان مرد هر كدام به 74ضربه شلاق و  دختر جواني كه هم پرونده اي آنها بوده است به 10ضربه شلاق محكوم شده اند.در حاليكه طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق زدن ممنوع است.

کمیساریای عالی حقوق بشر پیشتر در موارد مشابه اجرای حکم شلاق، در متن بیانیه خود آورده بود «به کارگیری این روش مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است.