شعر

اگر که من عاشقت باشم اما 4 زن بگیرم عاشقمی؟
اگر که من  کنیزم را همبستر شوم عاشقمی؟
اگر که من دزد بیابان باشم و رفیق ریس دزدان باشم عاشقمی؟
اگر که من تورا بزنم و با تو نخوابم و تا حد مرگ در اتاقی حصارت کنم عاشقمی؟
اگر که من امرم بر تو حاکم باشد و فقط از تو بچه بخواهم عاشقمی؟
اگر که من تورا بکشم و دیه تورا پرداخت کنم بازهم عاشقمی؟ اگر که من بگویم عقل تو نصف عقل من است عاشقمی؟
اگر که من بیضه ی چپم با جان تو یکی باشد عاشقمی؟
اگر که تو با کسی بخوابی و سنگسارت کنم عاشقمی؟
اگر که بزایی بزایی بزایی و کشت کنم در زمینت عاشقمی؟
اگر که من عاشقت نباشم و تورا هیچ بدانم عاشقمی؟

پدرام پروانه