شاهین نجفی: ‏هیچ موضوعی ‏هیچ مرگی ‏هیچ خبری فعلا مهمتر از تقدیم دودستی ایران به چینی‌ها نیست.

هیچ موضوعی
‏هیچ مرگی
‏هیچ خبری فعلا مهمتر از تقدیم دودستی ایران به چینی‌ها نیست.
‏اگر‌ امروز این قرارداد به همراه ج.ا پاره نشود فردا باید چینی‌ها را «صاحب» و «ارباب» صدا کنیم.

‏جمهوری اسلامی با فروش ایران به بهانه سازندگی، با استعمار چین هم‌پیمان شده است. می‌خواهند ایران را به یک ایالت دورافتاده و کنترل‌شده‌ی چینی تبدیل کنند.
‏وطن‌فروشانی که از غرب شکست خوردند و برده‌ شرق شدند.