شاهرود ؛ اعتصاب و راهپیمایی بازاریان و کسبه ۲۹اردیبهشت

اعتصاب و راهپیمایی بازاریان و کسبه شاهرود ۲۹ اردیبهشت

در این کلیپ راهپیمایی مردم در خیابانهای شاهرود در اعتراض به اعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری را مشاهده می کنید. بازاریان شاهرود مغازه های خود را تعطیل وخیابان ۲۲ بهمن رامسدودکردند.