سید محمد حسینی پس از سە سال حبس بە اتهام محاربە محاکمە شد

طی روزهای گذشتە، سید محمد حسینی، زندانی سیاسی اهل نقدە کە در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد بە اتهام “محاربە” محاکمە شدە و تاکنون حکم صادرە برای وی ابلاغ نشدە است.

جرم محاربه به دلالت ماده‌ ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود و مجازاتش سلب حیات هست که عموما از طریق اعدام انجام می شود.

سید محمد حسینی پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و سال ٩٦ پس از جدا شدن از این حزب و گرفتن امان نامە، بە نقدە بازگشتە است. پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، سید محمد حسینی علی رغم گرفتن امان نامە پس از بازگشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان بدون آنکە از حق مرخصی برخوردار باشد در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.

بهار امثال مسئولین زندان نقدە برای آزادی موقت وی درخواست وثیقە سنگین ١٠ میلیارد تومانی کردە بودند کە بە دلیل عدم توانایی مالی خانوادە حسینی برای تامین مبلغ درخواستی، این زندانی سیاسی حتی در زمانی هم کە بیشتر زندانی ها بە دلیل شیوع کرونا بە مرخصی اعزام شدند، از حق مرخصی محروم بود.