سید اولاد پیامبر, شیادانی که ایرانیان را بَرده و بَنده خود به حساب میاورند