سکس از پشت در ماه رمضان به توصیه امام صادق

‌ امام صادق و توصيه به
نزديكى با همسر از راه مقعد

يكى از شاهكارهاى علماى شيعه در ارضاى شهوت مردان،
استناد به روايتى از امام صادق ميباشد كه در اين حديث با توجه به نياز شديد مردان مسلمان در ماه رمضان به ارضاى شهوتشان، به آنها دستور رابطه جنسى از راه مقعد را به آنها داده است.
البته مديونيد فكر كنيد كه اينكار علمى نيست و ضرر و زيانى به زنان نميرساند، چون امام صادق يكى از دانشمندان برجسته بوده و فكر تمام مسائل علمى را كرده است.
متن_عربى روايت: و في الصحيح عن علي بن الحكم، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل

ترجمه: در حدیث صحیح روایت شده که ابو عبدالله(امام صادق) فرمودند: اگر مردی زن خود را از دُبر(مقعد) با او اجماع کرد و زن در حال روزه بوده روزه اش باطل نمی شود و نیاز به غسل ندارد.”
منبع: روضه المتقین از علامه محمد تقى مجلسی (ج: ٨ / ص ٢٤٩)

ببينيد دوستان جداى از تمامى ايراداتى كه بر امثال اين احاديث هست، يك موضوع مهم را نبايد فراموش كرد كه در اينجا يك نكته مهم نهفته است
و آن اينكه، يك مرد مسلمان حتى نميتواند چند ساعت تحمل كرده و بعد از زمان افطار با همسرش نزديكى كند و حتما بايد زمانى كه روزه است،
اينكار را كه بسيار زيان آور و بدليل درد شديد، غير انسانى نيز ميباشد را توصيه كرده است و صدالبته هيچ اشاره اى به رضايت همسر در اين عمل نشده و از آنجا كه در دين اسلام،
الله فقط به فكر آلت تناسلى مردان بوده است، اينجا نيز مهمتر از همه ارضاى شهوت سيرى ناپذير مرد مسلمان بوده است و نه رضايت طرفين يا خواست همسر.
البته اين امام دانشمند علمش بيش از اين قد نميداده است كه در اين حالت، مرد به حالت انزال ميرسد و روزه اش باطل ميشود و در اين رابطه فقط ابطال روزه زن مطرح نيست.