سپاه پاسداران پاسخ دهد: دستگاه شگف انگیز کرونایاب را کجا پنهان کرده اند؟

مگر نگفتید انتقاد به این دستگاه معجزه گر ناشی از حقارت و استیصال دشمن در مقابل اقتدار سپاه پاسداران است؟ مگر نگفتید این دستاورد شگرف روزی دشمنان نظام را به زانو و تعظیم درمی آورَد؟
_در مدت این ۵۰ روز ایام کرونا، کارایی این دستگاه چه بوده است؟