سند محرمانه از درون رژیم چگونگی طراحی عملیات در مقابل مردم را لو داد

با بدست آمدن این سند محرمانه از درون رژیم طراحی عملیات آنها برای مقابله با مردم لو رفت.

این سند دستاورد بزرگ و مهمی برای قیام مردم ایران در روزهای قیام پیش روست.

رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران برای مقابله با قیام مردم پیوسته طرح های سرکوبگرانه جدیدی تنظیم و به نهادهای تابعه ابلاغ میکند. در یک سند عملیاتی مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی این مرکز اعتراض های مردمی را در سه وضعیت به شرح زیر تعریف کرده است.

۱. وضعیت اول، در این وضعیت نیروهای مرکز مزبور باید به اقدامات مشخصی در برابر تشکیل تجمعات غیر مجاز آرام دست بزنند.
۲. در وضعیت دوم، همین نیروها باد در مقابله با تجمع های غیر مجاز به اقدامات انتظامی مبادرت کنند.
۳. در وضعیت سوم، نیروهای سرکوبگر رژیم باید به کنترل اغتشاش اقدام کنند.
بر اساس این دسته بندی قیام مردم ایران مشمول وضعیت سوم میشود.
همین سند توضیح داده که در مقابله با وضعیت سوم اقدام به مشخصی به این شرح به مرحله اجرا در خواهد آمد:
اول. اقدامات درون سازمانی نیروی سرکوبگر
دوم. اقدامات برون سازمانی نیروی سرکوبگر

خوزستان ۲۴ آبان ۹۸ جلوی موتورهای نیروهای انتظامی با زنجیر انسانی گرفته شد

در اقدامات درون سازمانی، کار سرکوب قیام در چند مرحله و به این ترتیب انجام می شود:
۱. اعلام آمادگی به شهرستان ها و فعال نمودن سازمان رزم دوم
۲. ابلاغ وضعیت به یگان ویژه برای اعزام به شهرستان مربوطه
۳. پایش تصویری محل ماموریت
اما اقدامات برون سازمانی نیروهای سرکوبگر چیست؟
در این قسمت نیز اعمال زیر به ترتیب زیر انجام میشود:
یکم. اعلام وضعیت به دادستان استان
دوم. اعلام وضعیت به سپاه استان و درخواست اعزام نیرو
سوم. اعلام وضعیت به اطلاعات استان

سند محرمانه از درون رژیم چگونگی طراحی عملیات در مقابل مردم را لو داد

نکته مهم اینکه این ابلاغیه، عینا روز شنبه ۲۴ آبان ۹۸ درون رژیم ابلاغ و جاری شده است.
رژیم وضعیت را قرمز امنیتی اعلام کرد و نیروی انتظامی که توان مقابله با قیام مردم ایران را در توان خود نمی دید فرماندهی سرکوب را به سپاه پاسداران تحویل داد و خود به عنوان نیروی تحت امر زیر فرماندهی مستقیم سپاه پاسداران قرار گرفت.
سپاه وضعیت را قرمز یا بحرانی اعلام کرد. در وضعیت بحرانی یا قرمز نیروهای رژیم خود را آماده مقابله با مردمی میکنند که تاسیسات و اماکن حیاتی کشور را آزاد کرده و مراکز نظامی و انتظامی و اطلاعاتی رژیم را اشغال میکنند.
در این شرایط سپا با تمامی قوای خود و به دستور فرماندهی کل قوا یعنی شخص خامنه ای وارد عمل میشود!
نیروی انتظامی تحت امر سپاه عمل میکند وزارت اطلاعات و قوه قضاییه پشتیبانی عملیات سرکوب را بعهده میگیرند.
تمامی سازمانها و نهادهای دولتی موظف میشوند تمامی امکانات خود را بر اساس اعلام شورای امنیت کشور در اختیار فرمانده ارشد نظامی منطقه قرار دهند.
اما چنانچه قیام گسترش پیدا کند، شورای امنیت ملی تصمیم اساسی تری خواهد گرفت.

وقایع قیام ۹۸ نشان داد که رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، تا آخرین مرحله این طرح را اجرا کرده است و این یعنی اینکه مردم ایران در قیام ۹۸ موفق شدند تمامی قدرت نیروی سرکوبگر رژیم را به چالش کشیده و به خیابانها بیاورند.
به این ترتیب مردم ایران در یک هماورد سنگین موفق شدند حداکثر توان دشمنشان را ارزیابی کنند. این یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم قیام آبان ۹۸ است که در قیام های بعدی نتایجش بیشتر خواهد شد.