سند قدردانی از پاسدار رشید اسلام«محمود احمدی نژاد»به علت سابقه درخشان در اعدام انقلابی۷۰۲نفر از بازماندگان دولت شاهنشاهی

سند اعدامهای پاسدار رشید اسلام
محمود احمدی‌نژاد
در دهه۶۰ و ۷۰ که ازش قدر دانی کردن
بابت اعدام ۷۰۲ نفر و زدن تیر خلاص به زندانیان‌
احمدی نژاد حالا دادخواه ملت شده وافشاگری می کنه
فراموش نکنید و گول نخورید.