سند علمی در اثبات جن بودن کرونا !!

 

سایت شبکه کوثر وابسته به صدا و سیما: اگر سحنرانی رهبری را با حروف ابجد تجزیه و تحلیل کنیم به این نتیجه میرسیم که کورونا یک جن است.
این سایت ، حرف‌های خامنه‌ای در روز نیمه شعبان را با حروف ابجد تجزیه و تحلیل کرده و خلاصه به این نتیجه رسیده کرونا نوعی جن است !!!!

البته شبکه کوثر پس از مدت کوتاهی این مطلب رااز سایت خود حذف کرد !!