سعید سنگر پس از ٢٠ سال حبس بابت پروندەای دیگر بە ١٥ سال حبس محکوم شد

سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە بیستمین سال از حبس خود را سپری می کند، در پروندەای دیگر بە ١٥ سال حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٣ فروردین ٩٩ (١١ فوریە ٢٠٢٠)، مسئولین زندان ارومیە رسما بە سعید سنگر کە مدت ٢٠ سال است در حبس بە سر می برد، اعلام کردەاند کە بابت پروندەای دیگر بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە است.

صدور حکم ١٥ سال حبس در حالی است کە آقای سنگر مدت دو سال است حکمش تمام شدە و بە صورت غیر قانونی در زندان نگهداری می شود و نتوانستە است بە این حکم جدید اعتراض نماید.

بە گفتە یک منبع مطلع، سعید سنگر روز چهارشنبه هفتم اسفندماه ٩٨، به اتهام “عضویت در حزب مجاهدین خلق” و “ارتباط با خارج از زندان” به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه احضار و حکم پانزده سال حبس برای وی یازدهم اسفندماه همان سال صادر شدە است.

سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۲ است. او در تاریخ ١٠ شهریورماه ۱۳۷۹ در شهر مریوان بازداشت و بە سنندج و سپس بە تهران منتقل شد.

این زندانی سیاسی ٢٨ آبان‌ماه ۱۳۷۹ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی، از بابت اتهام “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به اعدام محکوم شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد.

سعید سنگر دی ماه سال ٨٢ بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد و حکم اعدام وی بە حبس ابد تغییر یافت و پس از چهار سال یعنی سال ٨٦ بە زندان مرکزی سنندج منتقل و تا سال ٩٤ در این زندان محبوس بود . وی در تاریخ ١٠ شهریور ٩٤ بار دیگر بە زندان ارومیە منتقل و از آن زمان در زندان ارومیە محبوس می باشد.

حکم حبس ابد این زندانی سوم دی‌ماه ۹۵ توسط شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و همان سال حکم آزادی این زندانی سیاسی از سوی دادگاه سنندج صادر شده بود، اما وزارت اطلاعات مانع آزادی وی شده و وی بدون مرخصی در زندان ارومیه درحال گذراندن دوران محکومیت خود است.