سرکوب افشاگران ویروس کرونا در چین پیش از علنی شدن آن

سرکوب افشاگران ویروس کرونا در چین پیش از علنی شدن آن

به گزارش دیلی میل افرادی ماه گذشته پیش از رسانه‌ای شدن کرونا در مورد خطر گسترش این ویروس هشدار داده بودند اما توسط دولت چین بازداشت و ساکت شدند.

دولت چین زمانی که می‌توانست اقدامات فوری برای مقابله با ویروس را آغاز کند سرگرم برخورد با افشاگران بود.