سخنرانی شجاعانه سکینه الماسی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مورد دزدی امام جمعه ها و آقازاده ها