ساسان عیدیوندی

 ساسان عیدیوندی، آبان ۹۸ یزدانشهر، استان اصفهان توسط نیروهای پلیس به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن