سازمان های حقوق بشری بازنده ماجرای قتل قاضی منصوری هستند

اگر او در دادگاهی در اروپا محاکمه می شد، می توانست افشاگری کند و از طرفی دیگر پیامی محکم به آنانی در ایران بود که حقوق بشر را نقض می کنند که روزی برای اعمالتان حساب پس خواهید داد. پرونده فساد فاضل لاریجانی برادر رئیس وقت قوه قضائیه وقت به قاضی منصوری سپرده شد. او فاضل لاریجانی را از اتهام فساد تبرئه کرد. قاضی منصوری در سالهای آخر ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، به عنوان قاضی دادگاه دیوان عالی کشور منصوب شد. چند ماه بعد، پیش از ریاست ابراهیم رئیسی، او خود را بازنشسته کرد. منتقدانش می گویند او رابطه نزدیکی با صادق لاریجانی و اکبر طبری داشته است. برای درک موقعیت و نفوذ قاضی منصوری در حکومت ایران، باید از مشهد شروع کرد. نام او ابتدا در دادگاه سعید حنایی، قاتل زنجیره ای زنان مشهد رسانه ای شد. با حکم قاضی منصوری در سال ۱۳۸۱ سعید حنایی به دار آویخته شد.