زنده یاد کسروی: مگر شما ملایان را نمی شناسید؟

آنان دسته ای هستند که در این کشور مفت میخورند و تنها کاری که از دستشان برمی آید ایستادگی در برابر پیشرفت مردم است. هرگامی که مردم برای زندگی بهتری بردارند اینان با آن دشمنند

مگر با مشروطه همین رفتار را نکردند و آن همه خونریزی ها