زم تله یا طعمه!؟

با اندک تاملی بر فعالیت امدنیوز در می یابیم که نقش زم چه به عنوان حامی از جناح رژیم یا خبرنگاری مستقل به هراس اصل حاکمیت در تهران انجامیده ،دولت و جناح اصلاح طلب آمدنیوز را یگانه رسانه قابل قبولی میدانستند که بتوانند با درز اخبار و اسناد طبقه بندی شده به مقابله با جناح حاکم بپردازند و به قول عامیانه آمدنیوز در پایان حیات کاری خویش به میدان جنگ گرگ ها تبدیل شده بود،جدایی از چرا و چگونگی و نحوه همکاری جناب زم با گروه و طیفی خاص از باندهای درون رژیم انچه که خروجی کار آمدنیوز در  این مدت بود رسوایی تام برای تمامی جناح های رژیم بود رسوایی که پوسته قهقهرا و تباهی آن روزی توسط سعید امامی ها،دورانی دگر بوسیله منتظری و سازگاراها و اکنون با رسانه امدنیوز گشوده شد،در جمع بندی کلی میتوان گفت رسالت آمدنیوز و زم هر چه که بود به شناخت هرچه بیشتر جامعه ایران از فساد در حاکمیت و دولت رژیم انجامید
بهداد فردوس(نام مستعار)