زخمی شدن شش کولبر در مرزهای کُردستان

طی روزهای گذشتە دست‌کم شش کولبر در مرزهای نوسود، بانە و ارومیە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە ٢٨ مرداد ٩٩ (١٨ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرزهای نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

هویت کولبری کە با شلیک نیروهای مرزبانی از ناحیە پا زخمی شدە ”سعدی میرزایی“ ٢٢ سالە و اهل روستای ”قالیچە“” از توابع شهرستان ثلاث‌باباجانی اعلام شدە است.

هم‌زمان در مرز هنگەژال بانە، نیروهای مرزبانی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دستکم چهار کولبر را زخمی کردەاند. هویت این چهار کولبر “یادگار شیخی”، “کامران پاون”، “ابراهیم زیوی” و “علی کیلە” اعلام شدە است.

از سوی دیگر، روز شنبە ٢٥ مرداد (١٥ آگوست)، نیروهای مسلح در مرزهای ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”سلمان محمودیان“ بە شدت زخمی کردەاند.