روشن کنید فرناز فصیحی(ماله کش حکومت) توسط چه کسانی و چطور تهدید به مرگ شده‌است؟

مدتهاست مخالفان و اپوزیسیون به خشونت‌طلبی متهم می‌شوند‌. دقیق‌ترش را بخواهید از قبل از انتخابات. از همان لحظه‌ای که الهه هیکس گفت رای ندادن و نافرمانی مدنی عمل خشونت آمیزی است.
روشن کنید این تهدید کنندگان که هستند؟

روشن کنید فصیحی توسط چه کسانی و چطور تهدید به مرگ شده‌است؟ مدتهاست مخالفان و اپوزیسیون به خشونت‌طلبی متهم می‌شوند‌. دقیق‌ترش را بخواهید از قبل از انتخابات. از همان لحظه‌ای که الهه هیکس گفت رای ندادن و نافرمانی مدنی عمل خشونت آمیزی است. روشن کنید این تهدید کنندگان که هستند؟

The Iranian regime threatens, abducts, and executes journalists and pressures their families. It can’t be fought by emulating their practices. Farnaz Fassihi is an experienced professional journalist. Threatening her life promotes terrorism and fear, not democracy and truth.