روزهای ۷ و ۸ دیماه با اعتصاب و اعتراضات به خیابانها بازخواهیم گشت

روزهای ۷ و ۸ دیماه با اعتصاب و اعتراضات به خیابانها بازخواهیم گشت

فراخوان تشکلهای مردمی برای سالگرد خیزش دیماه ۹۶

مردم مبارز و انقلابی ایران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کارگران! خیزش انقلابی ایران، جنبشی که ما و فرزندانمان به راه انداخته ایم نه تنها پایه های حکومت جنایتکار اسلامی را به لرزه درآورده است بلکه تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که شرکای امپریالیست رژیم سرمایه داری اسلامی و مرتجعین منطقه درصدد انکار همکاریهای چند دهه با جمهوری اسلامی برآمده اند، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان یکی از این موارد است که قدرت جنبش انقلابی مان را می رساند اگرچه ما هیچگاه عضویت جمهوری اسلامی در چنین کمیسیونهای کذایی را دلیلی بر رعایت حقوق زنان ندانسته و نمی دانیم اما این قدرت جنبش ماست که به انکار جمهوری اسلامی در سطح بین المللی منجر شده است.

قدرت این جنبش و تاثیر گذاری آن بر منطقه یک شبه به دست نیامده بلکه ناشی از مبارزات و خیزشهایی است که طی این چندین سال تاکنون با جانفشانیهای جانهای عزیزی به ثمر نشسته است. قطعا یکی از این خیزشها دی ماه سال ۹۶ می باشد. خیزشی که نه تنها اتمام حجت بود با تمام ساختار جمهوری اسلامی، بلکه خیزش کارگران، گرسنگان و تحتانی ترین لایه های تحت ستم جامعه در سطحی بسیار گسترده، به خیابان به مثابه سنگر مبارزه معنای تازه ای بخشید.

ما از تمام مردم می خواهیم به پاسداشت خیزش دی ماه و برای زندانیان و مبارزین سیاسی ای که هم اکنون در زندانها زیر شکنجه و حکم اعدام هستند با آمادگی و هماهنگی سراسری موثرتر و وسیعتر از همیشه به خیابان بیاییم.

امضا کنندگان
مجمع مادران پیشرو
زنان مبارز و انقلابی کردستان
هسته جوانان انقلابی زاهدان
کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد
جوانان انقلابی محلات کامیاران
جوانان انقلابی محلات پیرانشهر
جوانان انقلابی محلات سنندج
جوانان انقلابی ژاورود
جوانان انقلابی دزلی
کمیته انقلابی قزوین