رضا تشنه قدرت

در زمان مامون شورش های زیادی توسط رضا و یارانش درمدینه صورت می گرفت،فضل بن سهل وزیر مامون به مامون پیشنهاد داد که رضا برای قدرت در مدینه شورش می کند ما باید به او وعده ولیعهدی تو را دهیم که اولا او را نزد خود بیاوریم و او را زیر نظر خود داشته باشیم و بعد از وقوع شورش در بلاد اصلی اسلام جلوگیری کنیم
خب حالا اگه رضا قصدش شهادت و مبارزه با ظلم حاکم فاسد بود چرا در مدینه نماند و نجنگید تا به شهادت برسد ،چرا رضا هم مثل جدش حسین برای کسب قدرت با تمام افراد خانواده اش به طوس امد؟
رضا آنقدر تشنه قدرت بود که حتی لحظه ای با خودش فکر نکرد که مامونی که سر برادرش(امین) را برای قدرت بریده چطور ممکن است او را ولیعهد خود گرداند
دوستان تمامی امامان شیعه طالب قدرت بوده اند

بهداد فردوس

نام مستعار