رزرو کل رستوران توسط شهردار سابق تهران برای خانواده ۸ نفره

پیروز حناچی شهردار سابق تهران با شعار «شهری برای همه» کل رستوران یک مرکز سینمایی را برای خانواده ۸ نفره خود رزرو کرد.