ربودن دو زن در مریوان و سنندج توسط نیروهای حکومتی !

طی روزهای اخیر نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی، هانا وکیل، پزشک اهل سنندج و مرضیە حسینی، فعال مدنی اهل مریوان را ربودند.

بر اساس گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای اخیر هانا وکیل، پزشک یکی از بیمارستان‌های سنندج و مرضیە حسینی، فعال مدنی از سوی نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ربودە شدند.

بە گفتە منابع هەنگاو، این شهروندان بە مکان‌های نامعلومی انتقال دادە شدەاند.

همچنین، نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در مریوان بە خانوادە مرضیە حسینی کە در منزل ربودە شدە هشدار دادەاند کە از رسانەای کردن خبر بازداشت وی، خودداری کنند.

بە موازات وسعت یافتن هرچە بیشتر جنبش کنونی، دستگاەهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بیش از پیش بە اشکال ربودن و بازداشت‌های غیرموجە روی آوردەاند و این امر سرنوشت قربانیان هفتە اخیر را در هالەای از ابهام قرار دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت ڕسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ۵۰ روز گذشتە دست‌کم ۱۳۰ فعال زن کُرد توسط نهادهای حکومتی بازداشت شدەاند کە هویت کامل آنها برای هەنگاو احراز شدە است.