رای ندهید ازکار بیکار میشوید! دستفروشان شهرک صدرای شیرازتهدید شدند!+عکس سند

تهدید دستفروشان شهرک صدرای شیراز: رأی ندهید از کار محروم می‌شوید

شهرداری رژیم در شهرک صدرای شیراز از کسبه دستفروش صدرا خواسته که در سیرک انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند. شهرداری رژیم در شهرک صدرای شیراز هم‌چنین دستفروشان را تهدید کرده است که در صورت شرکت نکردن در سیرک انتخابات، محل کسب آنها را خواهد گرفت و با بیکاری مواجه خواهند شد.