رای بی رای به‌خاطر اینکه از هر رای، گلوله دیگری بر ضد عزیزانمان نسازند

به‌خاطر نه گفتن به نظامی که انتصابی و انتخابی‌اش در کشتن و توجیه جنایت نقش داشتند
به‌خاطر نه گفتن به نظامی که برای مردمش واکسن نخرید اما برای تروریستها موشک فرستاد،
به‌خاطر آنها که رای دادند اما گلوله خوردند،
به‌خاطر اینکه از هر رای، گلوله دیگری بر ضد عزیزانمان نسازند