راه که بیفتیم ترسمان می ریزد

عکسها و فیلم‌ها را دیدید؟ یکطرف براندازان پرشور، شجاع و با امید به آینده و طرف دیگر مزدوران پریشان، پراسترس و ترسان از آینده. اینبار آنها سعی در پوشاندن صورتهای خود داشتند و براندازان برعکس، بدون ترس سعی می‌کردند دیده شوند.
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد.