رامین لمسه

رامین لمسه متولد شبستر استان آذربایجان شرقی جوان ۲۸ ساله به دست نیروهای یگان ویژه در تهران شهید شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن