راستگرایان افراطی اپوزیسون طرف دیگر راستگرایان مسلمان افراطی در صدر حکومت

متاسفانه درکی از زبان احساس ندارن ،زبان احساس مردمانی که غیر فارس هستن میتونه با قدرت فقط زبان مادریش باشه و با زبان فارسی ارتباط احساسی آنچنانی نداشته باشه.
راستگرایان افراطی در اپوزیسون در واقع آن روی راستگرایان مسلمان افراطی در صدر قدرت حکومت کنونی هستن