رئیسی به من وزارت بهداشت رو پیشنهاد کرد ولی شهرداری تهران رو بیشتر دوست دارم!

سفره انقلاب به روایت زاکانی. گفت بیا وزارتخونه بردار گفتم نه نوموخوام،فقط شهرداری وگرنه به مامان میگم.وزارتخونه ندوس

شماکه آمده ایدبرای تخریب وویرانی کشوروتمدن وفرهنگ وتاریخ,دوعنوان شغلی که چیزی نیست,ده تاقبول کن اینجوری زودتربه مقصدمنحوستان میرسید!