دو روستا در شیراز تخلیه شد

ده دستگاه اتوبوس برای تخلیه روستاهای ماه فیروزان و کوشکک اعزام شد

اهالی منطقه با تخلیه مخالفت کردند