دورهمی و عمو مردک بازی ظریف با لیلاز!

سه ساعت وراجی برای هیچ و پوچ! سه ساعت وراجی به جای تحلیل شکست دیپلماتیک و میدانی جمهوری اسلامی در هر دو زمینه و به گل نشستن کشتی فرسوده این نظام!
اسم عمو مردک بازی و شرح ملال آور اخلاقیات مستعمرانه دیپلماتهای جهان سومی که افتخارشان دیزی دو نفره خوردن با دیپلماتهای امریکایی و اروپایی است را ارزیابی دیپلماسی گذاشته اند. یک ذره سر این را کلاه بگذاریم، یک ذره به ان دیگری دروغ بگوئیم، یک چند سالی مچل این قطعنامه و چند سالی معطل آن تحریم باشیم، شده سیاست ورزی و دیپلماسی!
علت این دور همی این است اصلاح طلبها هیچ کسی را ندارند به میدان انتخابات بیاورند. چند ساعت بعد از غلط خوری تاجزاده، ملت در شبکه های اجتماعی جوابش را دادند. ظریف اشتباه او را نمیکند، چون خودش میداند حتی یک نفر به او رای نمیدهد. برای همین میگوید مردم ایران مقصرند. مردم قهرمانپرستند! میگوید میداند که مردم تصمیمشان را گرفته اند.
ظریف به نمایندگی از کل جبهه ورشکسته اصلاحات در حال رفتن و دست تکان دادن، شرح قهرمانیهای خودش را روی میز می ریزد. حتی عرضه این را ندارد اصلاح طلبان را مقابل اصولگرایان قرار دهد. به خاطر همین لفاظیهایی چون تعارض میدان و دیپلماسی جایگزین این جبهه بی نام و نشان است. جبهه ایی که میداند مردم صندلی را از زیر پایش کشیده اند. درون حاکمیت هم سفره را از جلویشان جمع کرده اند. تنها افتخارشان شده اینکه به دیزی خوردن دو نفره با جان کری، دیپلماسی بگویند. گویا مشکل جمهوری اسلامی و قطع رابطه این نظام با جهان غرب به خاطر شیطنت یک عده، دخالت های روسیه و میدانی بودن سلیمانی بود. چهل و دو سال است این حکومت اصولن بر اساس این تعارض خود را تعریف کرده است. این حکومت در مقابل غرب و در مقابل کل قوانین جهان سر کار آمد. انوقت الان باید سه ساعت وراجی، حرف مفت و بدرد نخور بشنویم. از دهان کسی که خودش در این بلبشو، در این انارشی ایدئولوژیکی، در جنایاتی که رخ داده و میدهد، در تحمیل فقر و فلاکت و غیره سهیم و شریک است!
از دورهمی این لات و لوتهای کلاب هاوسی که با اشاره به کاترین اشتون شوخی جنسی میکنند، حتی از پستان گاو هم نگذشته، هر و کر لمپنی میکنند،حال هر آدمی به هم میخورد. انوقت اینها میخواهند نماینده یک مملکت هشتاد میلیونی جوان باشند که نمیخواهد در قرون وسطی زندگی کند. طلب مدرنیته، سکولاریسم، رفاه و صلح دارد. سه ساعت وراجی، شوخیهای جنسی و ضد زن، سه ساعت شر و ور گویی برای کتمان حقیقت. مردکی که میداند در عدد به عدد نشست های بین المللی در باره نقض حقوق بشر از او پرسیده اند، او را زیر فشار گذاشته اند و بیش از چند دهه او به تمام دنیا دروغ گفته است. ماله کشیده است. پفیوزی که اعلام کرد ما اصلن زندانی سیاسی نداریم. رو به دوربین های جهان گفت ما کسی را به خاطر عقیده مخالفش دستگیر نمی کنیم. سه ساعت در باره باد معده جان کری و لاوروف قصه تعریف کرد، اما حقیقت کشتار مردم بی دفاع و مسافرین هواپیمای اوکرائینی را میدانست. نگفت و کتمان کرد. به جایش صد بار ماله کشید، آقا آقا کرد. دروغ و دلنگ تحویل داد. این اصلاح طلبها ژنتیکی از دم کثافت و دروغگو و ریاکارند. کلاشهایی که میخواهند هم سر خامنه ایی را کلاه بگذارند هم سر سیاستمداران دول غربی را. یک مدتی هم کلاه مردم را برمیداشتند که البته سریعن دستشان رو شد. الان برای همین ظریف تا این حد از دستشان عصبانی است.
دیگه تمومه ماجرا!