دوربین های خود رژیم توطئه های امپراطوری دروغ را آشکار می کند

تصاویر ثبت شده دوربینهای نظارتی ترافیک جاده ای دوم فروردین خلوتی جاده ها و تناقض اخبار امپراطوری دروغ در مورد سفر نوروزی مردم

جاده ها خلوتند. عامل شیوع کرونا قرنطینه نکردن شهرهای ایران است