دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری

وقتی کسی یا کسانی به ما ظلم و اجحاف میکنند، وقتی کسی یا کسانی بدی و آزار و اذیت و شکنجه ی جسمی و روانی را بر ما روا دانسته و از هیچگونه ستمی کوتاهی نمیکنند، و ما در موقعیت پایینتر و از نظر توان مقابله با این بیدادگران، دارای امکانات برابر و موقعیت یکسان نیستیم، و در  آن مقطع  قادر نیستیم به بیدادشان پایان دهیم، خواهی نخواهی از نظر شرایط روانی و فکری بمرور زمان خشم ما به اوج میرسد و در صورت ادامه ی شرایط ستم بر ما، گاه به دامن اشک و  دعا و لعن و نفرین می افتیم.

تمام انسانهایی که بگونه ای دین و مذهب را تجربه کرده اند و زمانی به عقاید مذهبی باور داشته یا هنوز باور دارند، بخوبی میدانند که دعا و نذر و نیاز و حاجت خواستن و دخیل بستن، همه بدلیل ناتوانی انسان در برابر حل مشکلات لاینحلی است که گرفتارش شده ایم؛ مثل مشکلات شدید زندگی خانوادگی و یا بیماری سخت، یا نداشتن کار و درآمد کافی و در نتیجه نداشتن سلامت جسم و روان. و از نظر روانشناسی هم میدانیم که اشک ریختن باعث آرامش نسبی و موقتی میشود.

حکومت جمهوری اسلامی ایران که طی بیش از چهار دهه بدترین ظلم ها و تبعیض ها و آزارها و بیعدالتی ها را به مردم ایران روا داشته، از  میزان خشم بالای مردم آگاه است و بخوبی میداند که طغیان خشم مردم مساویست با چه!؟

بهمین دلیل است که هر ساله از ۳۶۵ روز سال، هر هفته یک روز را روز عزا و اشک و ماتم و تمام ماه قمری محرم را ماه عزا و ده روز اول را بطور ویژه به گریاندن مردم و  دعا و دخیل و نذر تبدیل کرده تا مردم یعنی ستمدیدگان با اشک و دعا و ناله و نذر و نیاز، از میزان خشم اجتماعی و سیاسی شان کاسته شود و  کمی آرامش کاذب پیدا کنند.

هم اکنون هم که در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بسر میبریم و کرونا هم شده قوز بالای قوز، جمهوری اسلامی بیش از همیشه برای برگزاری مراسم اصرار دارد چون نیاز دارد از حجم خشم مردم بکاهد و درواقع بمب طغیان را خنثی کند.

اگر دقت کنیم میبینیم که سالهاست هیچکدام از بلندگوهای ماه محرم از مبارزه با ظلم و قیام در برابر ستم و بیداد (آنگونه که معتقدان مذهبی اسلام، آنرا اصل فلسفه ی عاشورا ذکر میکنند/ذکر میکردند!!!!) هیچ حرفی نمیزنند! مراسم را فقط اختصاص داده اند به ذکر مصیبت تشنگی در کربلا!  و گریاندن و به هق هق انداختن مردم بویژه زنان که کانون اصلی خشم و طغیانند.

و اینجاست که براحتی میتوان فهمید چرا  امسال نیاز حکومت جمهوری اسلامی ایران به برگزاری عزاداری بیش از همیشه است!؟

بقلم اشرف علیخانی (ستاره)