دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری

وقتی کسی یا کسانی به ما ظلم و اجحاف میکنند، وقتی کسی یا کسانی بدی و آزار و اذیت و شکنجه ی جسمی و روانی را بر ما روا دانسته و از هیچگونه ستمی کوتاهی نمیکنند، و ما در موقعیت پایینتر و از نظر توان مقابله با این بیدادگران، دارای امکانات برابر و موقعیت یکسان نیستیم، و در  آن مقطع  قادر نیستیم به بیدادشان پایان دهیم، خواهی نخواهی از نظر شرایط روانی و فکری بمرور زمان خشم ما به اوج میرسد و در صورت ادامه ی شرایط ستم بر ما، گاه به دامن اشک و  دعا و لعن و نفرین می افتیم.

تمام انسانهایی که بگونه ای دین و مذهب را تجربه کرده اند و زمانی به عقاید مذهبی باور داشته یا هنوز باور دارند، بخوبی میدانند که دعا و نذر و نیاز و حاجت خواستن و دخیل بستن، همه بدلیل ناتوانی انسان در برابر حل مشکلات لاینحلی است که گرفتارش شده ایم؛ مثل مشکلات شدید زندگی خانوادگی و یا بیماری سخت، یا نداشتن کار و درآمد کافی و در نتیجه نداشتن سلامت جسم و روان. و از نظر روانشناسی هم میدانیم که اشک ریختن باعث آرامش نسبی و موقتی میشود.

حکومت جمهوری اسلامی ایران که طی بیش از چهار دهه بدترین ظلم ها و تبعیض ها و آزارها و بیعدالتی ها را به مردم ایران روا داشته، از  میزان خشم بالای مردم آگاه است و بخوبی میداند که طغیان خشم مردم مساویست با چه!؟

بهمین دلیل است که هر ساله از ۳۶۵ روز سال، هر هفته یک روز را روز عزا و اشک و ماتم و تمام ماه قمری محرم را ماه عزا و ده روز اول را بطور ویژه به گریاندن مردم و  دعا و دخیل و نذر تبدیل کرده تا مردم یعنی ستمدیدگان با اشک و دعا و ناله و نذر و نیاز، از میزان خشم اجتماعی و سیاسی شان کاسته شود و  کمی آرامش کاذب پیدا کنند.

هم اکنون هم که در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بسر میبریم و کرونا هم شده قوز بالای قوز، جمهوری اسلامی بیش از همیشه برای برگزاری مراسم اصرار دارد چون نیاز دارد از حجم خشم مردم بکاهد و درواقع بمب طغیان را خنثی کند.

اگر دقت کنیم میبینیم که سالهاست هیچکدام از بلندگوهای ماه محرم از مبارزه با ظلم و قیام در برابر ستم و بیداد (آنگونه که معتقدان مذهبی اسلام، آنرا اصل فلسفه ی عاشورا ذکر میکنند/ذکر میکردند!!!!) هیچ حرفی نمیزنند! مراسم را فقط اختصاص داده اند به ذکر مصیبت تشنگی در کربلا!  و گریاندن و به هق هق انداختن مردم بویژه زنان که کانون اصلی خشم و طغیانند.

و اینجاست که براحتی میتوان فهمید چرا  امسال نیاز حکومت جمهوری اسلامی ایران به برگزاری عزاداری بیش از همیشه است!؟

بقلم اشرف علیخانی (ستاره)

گورستان در حصر مأموران

گورستان در حصر مأموران گزارش کانون نویسندگان ایران جلوگیری دستگاه امنیتی از برگزاری آیین بزرگداشت شاملو کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ی اخیر که به مناسبت

بیشتر بخوانید