دستگیری دو جوان توسط وزارت اطلاعات ود جوانرود

#جوانرود

امروز  دو جوان توسط اطلاعات رژیم در جوانرود دست گیر شدند.

دو جوان با هویت #کاوە_صالحی و #حمزە_عزیزی توسط مزدوران رژیم دستگیر و بە مکانی نامعلوم منتقل شدند. تا کنون اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.