دستور جمع آوری تمامی تصاوير خمینی، خامنه ای وسليمانی از تمام ميادين و خيابان های عراق

مصطفی الكاظمی نخست وزیر عراق دستور جمع آوری تمامی تصاوير مربوط به خمینی، خامنه ای و قاسم سليمانی از تمام ميادين و خيابان های عراق را صادر كرد.

سوریه گام بعدی خواهد بود. . عمق استراتژیک پر. تنها میلیارد ها دلار پول مردم ایران دود شد و به هوا رفت.