در عملیات مشترک کوردهای روژآوا و آمریکا ابوبکر بغدادی کشته شد

‏ژنرال مظلوم كوبانی فرماندە نیروهای سوریە دمكراتیك اعلام كرد ابوبكر بغدادی رهبر داعش در عملیات مشترك اطلاعاتی نیروهای آنها با آمریكا كشتە شد

‏جالب آنكە در این چند سال همە نیروهای درگیر با داعش، در مناطق جنوب عراق و جنوب سوریە و حتی در لیبی دنبال بغدادی می گشتند اما او در منطقە تحت كنترل تركیە در استان ادلب و دقیقا در پنج كیلومتری مرز این كشور پیدا شد. لازم با یادآوری است كە تركیە در چند سال گذشتە بیش از دە پایگاە نظامی در استان ادلب در اختیار داشتە و همە نیروهای اپوزیسیون سوریە كە كنترل ادلب را در دست دارند همە از متحدان تركیە هستند.

جالب تر آنكە گفتە میشود این عملیات مهم با تركیە هماهنگ نشدە بود

‏آیا واقعا نوبت پدرخواندە داعش رسیدە است؟ آیا دستگاەهای امنیتی غرب بە این نتیجە رسیدەاند كە اردوغان پدرخواندە داعش است؟ اگر چنین نباشد همە این زحمات بە باد میرود چرا كە ساختن یك داعش دیگر و گماردن یك ابوبكر بغدادی دیگر برای دولت اسلامی/تروریستی تركیە كاری ندارد.

بە امید ریشەكنی تروریسم اسلامی،
بە امید تحقق خاورمیانەای دمكراتیك سكولار و بستر همزیستی مسالمت آمیز همە نژادها و ملیتها و مذاهب و برابری همە انسانها.