در این مملکت پیری هم نمیشود کرد چه برسد به جوانی، این هم یک نمونه اش