داستان پیامبریِ یک شتر ماده غول پیکر

و به قوم ثمود گفتیم: این شتر ماده نشانی از سوی الله است، بگذارید او در زمین چرا کند و به او آزاری نرسانید، زیرا در غیر اینصورت به عذابی سخت گرفتار خواهید شد (سوره اعراف آیه ۷۳)

ولی قوم ثمود از فرمان الله سر باز زدند و زانوهای شتر الله را پی کردند. آنگاه زلزله ای بر آنها وارد آمد و همه آنها را در هنگام بامداد در خانه هایشان نابود کرد (آیه ۷۷ اعراف)

قوم ثمود آیه های الله را تکذیب کردند و نادیده گرفتند (آیه ۲۳ القمر) ما این شتر ماده را برای آزمایش آنها فرستاده بودیم.(آیه ۲۷ القمر)

پس بنگرید که عذاب و مجازات ما چگونه سخت بود ما برای هلاک آنها یک گرد باد عظیم فرستادیم و همه بشکل گیاه خشکی که به چارپایان میدهند در آمدند(آیه ۳۰ و ۳۱ القمر)

پیغمبر خدا(صالح) به آنها گفت این شتر مادهِ الله است از سیراب کردن آن خودداری نکنید بنابراین الله نیز به سبب گناهی که قوم ثمود در کشتن شتر ماده او مرتکب شدند، آنها را هلاک کرد و شهرشان را با خاک یکسان کرد(آیه ۱۱تا ۱۴ شمس)