دادستان تهران: دادگاه روح الله زم موسس رسانه آمدنیوز هفته آینده برگزار می‌شود

دادستان تهران: دادگاه روح الله زم موسس رسانه آمدنیوز هفته آینده برگزار می‌شود.

دادستان تهران: کیفرخواست روح الله زم صادر شده و دادگاه هفته آینده تشکیل می‌شود.

رژیم امیدوار است شروع دادگاه روح الله زم را برای تبلیغات انتخاباتی مجلس استفاده کند.