خیابان‌های استان میسان عراق صحنه تظاهرات ضدحکومتی

استان «میسان» عراق ھم تظاھرات ضد فساد دولتی و ضد جمھوری اسلامی شروع شدە است.

حشدشعبی بە مردم تیراندازی می‌کند. معترضین شیعە حاضر نیستند بە خانەھایشان برگردند.

ادامه گزارش در وبسایت ایران آینده